De gewijzigde Arbowet treedt op 1 juli 2017 officieel in werking. Een digitale toolkit van de wijzigingen vindt u op Arboportaal.nl.

De ministerraad is op 2 juni 2017 akkoord gegaan met de wijziging van het Arbeidsomstandighedenbesluit (Arbobesluit). Dit betekent dat de nieuwe Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) volledig in werking treedt per 1 juli 2017, ook de second opinion en klachtregeling maken daar onderdeel van uit. Publicatie van het besluit volgt binnenkort, heeft het ministerie van SZW laten weten. Dat meldt de Arbounie.

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel voor de gewijzigde Arbowet op 24 januari 2017 aangenomen.

Het inwerkingstredingsbesluit tot wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet is op 19 juni 2017 gepubliceerd in de Staatscourant (Stb.nr. 254).

In de Staatscourant is ook het besluit gepubliceerd dat betrekking heeft op de second opinion en de klachtenprocedure van de bedrijfsarts (Stb.nr. 255).

Wijziging Arbobesluit

In de periode begin december 2016 tot begin januari 2017 heeft een openbare internetconsultatie over het ontwerpbesluit tot wijziging van het Arbobesluit over de second opinion en de klachtenprocedure plaatsgevonden.

Het ontwerpbesluit is naar aanleiding van de reacties op enkele punten inhoudelijk aangepast of van een nadere toelichting voorzien:

 • de positie van de werknemer is verstevigd door de werknemers het recht toe te kennen om zelf de second opinion bedrijfsarts te kiezen indien het contract meerdere bedrijfsartsen of arbodiensten bevat;
 • het begrip ‘zwaarwegende argumenten’ wordt niet nader uitgelegd. Er wordt zoveel mogelijk aangesloten bij hetgeen in de reguliere sector gebruikelijk is. Een nadere opsomming van argumenten waarom een bedrijfsarts niet hoeft door te verwijzen is in strijd zijn met de gedachte dat de second opinion kan bijdragen aan herstel van vertrouwen in de bedrijfsarts. Dit wordt in de artikelsgewijze toelichting van het besluit toegelicht;
 • de second opinion en informele collegiale ondersteuning zoals in de praktijk nu al voorkomt, kunnen naast elkaar bestaan. Het ontwerpbesluit sluit dit niet uit. Hierover is nu een passage opgenomen in de artikelsgewijze toelichting;
 • het onderscheid tussen de second opinion en deskundigenoordeel. In de voorlichting over het besluit wordt hieraan aandacht besteed.

Belangrijkste wijzigingen Arbowet

De belangrijkste wijzigingen in de Arbowet per 1 juli 2017 op een rij

Iedere werknemer heeft directe toegang tot de bedrijfsarts via een ‘open spreekuur’, ook wel arbeidsomstandigheden spreekuur.

 • De bedrijfsarts moet iedere werkplek kunnen bezoeken.
 • Afspraken over arbodienstverlening worden vastgelegd in een ‘basiscontract arbodienstverlening’. In deze schriftelijke overeenkomst staat in ieder geval:
 1. dat de bedrijfsarts toegang heeft tot elke werkplek;
 2. op welke manier de arbodienstverlener of bedrijfsarts zijn wettelijke taken kan uitvoeren;
 3. hoe zijn de toegang tot de bedrijfsarts, de preventiemedewerker en OR geregeld;
 4. hoe medewerkers gebruik kunnen maken van het recht op second opinion;
 5. hoe de klachtenprocedures werken;
 6. hoe de bedrijfsarts omgaat met de meldingsplicht voor beroepsziekten.
 • Handhaving & toezicht: Inspectie SZW krijgt ruimere sanctioneringsmogelijkheden ten opzichte van werkgevers, arbodiensten en bedrijfsartsen. In sommige gevallen wordt de bedrijfsarts gelijkgesteld aan de werkgever. De Inspectie SZW mag werkgevers zonder basiscontract arbodienstverlening beboeten.
 • Grotere betrokkenheid van medewerkers bij afspraken met arbodiensten en bedrijfsartsen. Het medezeggenschapsorgaan krijgt instemmingsrecht bij de keuze van de preventiemedewerker en diens rol in de organisatie.
 • Medezeggenschapsorganen en werkgevers moeten zich goed laten informeren over de rechten en plichten die zij aangaan in overeenkomsten met arbodienstverleners. Door scholing of door een adviseur in de arm te nemen krijgen zij inzicht in risico’s en afspraken over aansprakelijkheden.
 • Medewerkers hebben recht op een second opinion van een andere bedrijfsarts. De herziening van de Arbowet heeft ook gevolgen voor de inhoud van de Risico-Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E). Die moet op enkele punten worden aangepast. De RI&E moet u tijdig aanpassen aan de eisen voor het basiscontract en de taken van de preventiemedewerker.
 • De nieuwe Arbowet wordt in 2020 geëvalueerd.

Bron: salarisnet.nl