Het maximum voor de transitievergoeding gaat in 2017 omhoog. Dan bedraagt de transitievergoeding hoogstens € 77.000 tenzij het jaarsalaris van de werknemer hoger dan dat bedrag is.

Momenteel bedraagt de maximale transitievergoeding € 76.000. Dit maximum is alleen niet van toepassing als het loon van de betreffende werknemer op jaarbasis meer bedraagt dan die € 76.000. In dat geval is dat jaarloon het plafond van de transitievergoeding. Jaarlijks bekijkt de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid of op basis van de verwachte ontwikkeling van de contractlonen een aanpassing van het maximum nodig is. Omdat de contractlonen in 2017 naar verwachting met 1,6% stijgen, heeft minister Asscher in een besluit laten weten dat de maximale transitievergoeding voor 2017 is afgerond op € 77.000.

Voorwaarden voor betalen transitievergoeding

Het maximum van € 77.000 geldt alleen voor transitievergoedingen die werkgevers moeten betalen aan werknemers van wie de arbeidsovereenkomst  op of na 1 januari 2017 eindigt. Maar niet elke werknemer die uit dienst treedt heeft recht op de transitievergoeding. Voorwaarde is dat de werknemer minimaal twee jaar in dienst is geweest en dat de arbeidsovereenkomst op initiatief van de werkgever wordt beëindigd. Als het contract op initiatief van de werknemer eindigt, heeft hij alleen recht op de transitievergoeding bij ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever.

Bron: Salarisrendement.nl